การศึกษาชนิดและประสิทธิภาพสารสกัดจากส่วนต่างๆของแอปเปิ้ลในการยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกลดา เลิศวรญาณ, ทอฝัน ชินสุนทร, กิรณา มีฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่องการศึกษาชนิดและประสิทธิภาพสารสกัดจากส่วนต่างๆของแอปเปิลในการยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) ที่มีหน้าที่ย่อยสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคอัลไซเมอร์จากส่วนประกอบต่างๆของแอปเปิล ได้แก่ เปลือกไม้ ดอก เปลือก ผล ราก และใบ โดยคณะผู้จัดทำได้สกัดสารสำคัญจากส่วนต่างๆของแอปเปิลดังกล่าวโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้สารอินทรีย์เอทานอล เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเอทิลอะซิเตต เป็นตัวทำละลาย และวัดอัตราการทำงานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งจะนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร เนื่องจากเมื่อเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) เกิดการทำงาน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีเหลือง และสรุปผลในรูปแบบของกราฟอัตราการลดลงของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) จากนั้นคณะผู้จัดทำจะทำการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดที่ได้ด้วยวิธีการ column chromatography โดยจะใช้สูตรตัวชะ 3 สูตร ได้แก่

สูตรที่1 เฮกเซน : เอทิลอะซิเตด : เมทานอล ได้แก่ (60 : 40 : 1) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

สูตรที่2 เฮกเซน : เอทิลอะซิเตด : เมทานอล ได้แก่ (50 : 50 : 1) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

สูตรที่3 เฮกเซน : เอทิลอะซิเตด : เมทานอล ได้แก่ (40 : 60 : 1) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

เมื่อทำการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดที่ได้ด้วยวิธีการ column chromatography แล้ว ทางคณะผู้จัดทำจะนำค่าที่ได้ไปหาความสัมพันธ์ในรูปแบบกราฟ เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเชิงลึกต่อไป