การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสี่เหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทศักดิ์ เทียมทัน, กวิน สมประเสริฐถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล พรมอ้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสี่เหลี่ยม