การหาพื้นที่ผิวและเส้นโครงสร้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไลวรรณ พุฒศิริ, อัญชิสา ใยบัว, สิริกานต์ดา สามิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา ปราบุตร, มณีรัตน์ อินทรเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและเส้นโครงสร้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. หาสูตรทั่วไปของการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชร 2. เพื่อหาสูตรทั่วไปของการหาจำนวนเสา จำนวนคานและจำนวนเส้นโครงสร้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชร คณะผู้จัดทำ ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ตอนที่ 1 หาสูตรทั่วไปของการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชรโดยการพิจารณา สังเกตและบันทึกผลลงตารางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 หาสูตรทั่วไปของการหาจำนวนเสา จำนวนคาน และเส้นโครงสร้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชร โดยการพิจารณา สังเกตและบันทึกผลลงตารางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ทำให้เกิดแนวคิดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการหาพื้นที่ผิวและโครงสร้างสถาปัตยกรรมแนวใหม่ได้