เครื่องอบแห้งปรับมุมรับแสง โดยอาศัยหลักการของระบบไฮดรอลิกและระบบคาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญารัตน์ สุขเกื้อ, นภา จันทรศรีวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องเครื่องอบแห้งปรับมุมรับแสง โดยอาศัยหลักการของระบบไฮดรอลิกและระบบคาน