การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของเส้นผมปลอมที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนิษฐ์ โคตรชุม, ญาณิศา อุดมชมชัย, จันทิมา สุขวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นผมปลอมที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ มีจุดประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นผมปลอมที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ คือ เส้นใยจากกล้วย ข้าวโพด และผักตบชวา โดยมีตัวแปรอิสระเส้นใยธรรมชาติ 3 ชนิด ซึ่งวิธีการดำเนินงาจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือการเตรียมเส้นใยกล้วย เส้นใยผักตบชวา เส้นใยข้าวโพด และการเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ คือ การติดสี ความยืดหยุ่น และความมันเงา เพื่อที่จะทำให้ได้เส้นใยพืชที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด