การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพของแผ่นทําความ เย็นจากกระดาษเส้นใยทะลายปาล์มน้ํามันและแผ่นทําความเย็นเชิง พาณิชย์สําหรับระบบทําความเย็นแบบระเหย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา เชาวนปรีชา, อรปรียา บุพศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นในประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้มีภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะร้อนชื้น อีกทั้งยังได้ผลกระทบจากอุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน การพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เกิดเป็นเครื่องปรับอากาศช่วยปรับอุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเมื่อเทียบกับการลดอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พัดลมไอเย็นที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า พัดลมไอเย็นมีการทำงานด้วยระบบการทำความเย็นแบบระเหย (evaporative cooling system) ซึ่งมีการทำงานโดยการปล่อยน้ำผ่านแผ่นทำความเย็น (cooling pad) จากนั้นให้อากาศผ่านแผ่นทำความเย็นโดยน้ำดึงความร้อนจากอากาศมาใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอที่มีอุณหภูมิต่ำทำให้อุณหภูมิลดลง ซึ่งแผ่นทำความเย็นที่ใช้ในพัดลมไอเย็นส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศทำให้มีราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้เกิดการทดลองเพื่อนำเส้นใยธรรมชาติมาใช้ผลิตเป็นแผ่นทำความเย็น บริเวณที่ผู้จัดทำอาศัยอยู่นั้นมีสวนปาล์มน้ำมัน จึงมีการนำทะลายปาล์มมาทำเป็นกระดาษเพื่อทดแทนวัตถุดิบอย่างเปลือกปอสา โดยทำการศึกษา 1) อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกระดาษจากกระดาษเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อใช้สร้างเป็นแผ่นทำความเย็น 2) สมบัติทางกายภาพกับประสิทธิภาพของแผ่นทำความเย็นจากกระดาษเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมันและแผ่นทำความเย็นเชิงพาณิชย์สำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหย