การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดความขุ่นของน้ำเสียของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วย เปลือกมังคุด และเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรณัฐ ใยบัณฑิตย์, สุจีรา นามนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการ บำบัดความขุ่นของน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ของ สารสกัดหยาบจาก เปลือกกล้วย เปลือกมังคุด และ เปลือกเงาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดความขุ่นของน้ำเสียจากแหล่งต่างๆด้วยสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วย เปลือกมังคุด และ เลือกเงาะ ทางคณะผู้จัดทำจึง สกัดสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วย เปลือกมังคุด และเปลือกเงาะ ด้วยตัวทำละลายน้ำโดย มีขั้นตอนดังนี้ นำเปลือกพืชมาหั่นเป็นชิ้นๆ นำไปตากแห้งเพื่อให้น้ำระเหยออกหมด แล้ว ปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า 10 นาที หลังจากนั้น ชั่งผงเปลือกพืชปริมาณ 5 กรัม ลงในบีกเกอร์ เติมน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตรลงไปในบีกเกอร์ แล้วนำไปให้ความร้อนด้วยอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ โดยควบคุมอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นำไประเหยให้เหลือตัวทำละลายน้อยที่สุด จึงเติมน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร จากนั้นนำน้ำเสียปริมาณ 100 มิลลิลิตร มาบำบัดด้วยสารสกัดหยาบปริมาณ 0.8 มิลลิลิตร แล้ววัดผลด้วยเครื่องวัดความขุ่นของน้ำ

จากการทดลองพบว่า สารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยมีประสิทธิภาพในการ ในการบำบัดความขุ่นของน้ำเสียได้ดีที่สุด รองลางมาคือ สารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด และสารสกัดหยาบจากเปลือกเงาะ ตามลำดับ