การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจของ เมล็ดแมงลัก กระเจี๊ยบเขียว และพุทราพันธ์ุสามรส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ สุวรรณาสน์, ชวรีย์ โฆษิตวุฒิพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจของ เมล็ดแมงลัก กระเจี๊ยบเขียว และพุทราพันธ์ุสามรส มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจของเมล็ดแมงลัก กระเจี๊ยบเขียว และพุทราพันธุ์สามรสต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลฝรั่งกิมจู โดยทำการสกัดสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจ 3 ชนิด ได้แก่ สารเคลือบผิวจากมิวซิเลจของเมล็ดแมงลัก สารเคลือบผิวจากมิวซิเลจของกระเจี๊ยบเขียว และสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจของพุทราพันธุ์สามรส จากนั้นนำไปเคลือบบนผิวของฝรั่งกิมจู และทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลฝรั่งกิมจูหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับผลฝรั่งกิมจูที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว ผลการทดลองพบว่าสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจสามารถรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลฝรั่งกิมจูได้ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการนำสารเคลือบผิวจากมิวซิเลจไปประยุกต์ใช้ในการรักษาคุณภาพของผลฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว