การศึกษาการลดอุณหภูมิของฉนวนหลังคาจากหญ้าคาที่เคลือบด้วยสารนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิศรุตา โตคีรี, วรรณพรรธน์ ต่อโชติ, พัณณ์ธิตา ธนะสมบัติรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ ชูสกุล, แสนชัย การงาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งศึกษาวิธีการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยการนำผลผลิตจากเทคโนโลยีวัสดุนาโนมาร่วมศึกษาการลดอุณหภูมิของหลังคาบ้านด้วยฉนวน

จากหญ้าคาที่ถูกเคลือบผิวด้านบนและล่างด้วยสารนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) ที่มีลักษณะเป็น

ผงสีขาวนำมาผสมร่วมกับกาวน้ำในอัตราส่วนความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร ศึกษา

อุณหภูมิภายในบ้าน ด้วยบ้านแบบจำลองจำนวน 3 หลัง แบ่งเป็นบ้านที่มีการติดตั้งฉนวนหญ้าคาที่

เคลือบสาร nano-ZnO จำนวน 1 หลัง และไม่เคลือบสารจำนวน 1 หลัง วางไว้ใต้หลังคา และ

เปรียบเทียบกับบ้านที่ไม่มีฉนวนติดตั้งอีก 1 หลัง บันทึกค่าอุณหภูมิของบ้านแต่ละหลัง 3 ช่วงเวลา

ได้แก่ 9.00 -9.30 น. 10.30 -11.00 น. และ 12.00 -12.30 น. จำนวน 2 วัน ด้วยเครื่องวัดและ

บันทึกข้อมูล (data logger) วัดค่าอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ไอซีLM35DZ จากผลการทดลองพบว่า

บ้านที่ติดตั้งฉนวนหญ้าคาเคลือบสาร nano ZnO มีอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าบ้านที่ติดตั้งฉนวนหญ้าคาไม่

เคลือบสารและบ้านที่ไม่ติดตั้งฉนวน อุณหภูมิลดลงประมาณ 1 – 2 °C ซึ่งต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนั้น

โครงงานนี้จึงเป็นข้อมูลในการศึกษาการทำฉนวนหญ้าคาด้วยการเคลือบสารนาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อใช้ใน

การพัฒนาปรับปรุงให้ได้ฉนวนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อไป

คำสำคัญ : สารนาโนซิงค์ออกไซด์, หญ้าคา