การศึกษาความชื้นในดิน อุณหภูมิและความชื้นในอากาศของ สวนสมุนไพรหมอยาน้อยโรงเรียนปากช่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร์ วงศ์อนันต์, ธนภูมิ พืชพันธ์ไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิระชัย ชาวสันเทียะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากจนส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืช บางพื้นที่อากาศร้อนจัด ทำให้ความชื้นในดินระเหยออกไปมาก ซึ่งปริมาณของความชื้นในดินที่ระเหยไปจากดิน เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยของปริมาณทั้งหมดที่ผิวดินได้รับ การระเหยของความชื้นในดินจะมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น เมื่ออากาศแห้ง หรืออุณหภูมิสูง หรือมีลมแรง และจะส่งผลให้พืชมีอาการเหี่ยวเฉาและตายไป หรือบางพื้นที่เกิดฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทำให้ดินมีความชื้นมากเกินไปต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อปล่อยทิ้งไว้พืชจะได้รับความเสียหายและตายเช่นเดียวกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า สภาพอากาศมีผลต่อความชื้นในดิน ดังนั้นในการทำโครงงานครั้งนี้คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาความชื้นในดิน อุณหภูมิและความชื้นในอากาศเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาระบบควบคุมความชื้นในดินต่อไป