การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์อัดเม็ดบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนที่ปนเปื้อนไขมันจากสารสกัดจากใบยอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาลิดา เชนวรรณกิจ, นัทธ์ชนภัทร พรหมณะ, อารยา มหาจิตต์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก กล่าวคือใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม ใช้ในการทำเกษตรกรรม และใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน แต่จากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มากขึ้นเรื่อยๆ และการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้น ซึ่งปัญหาน้ำเสียส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากครัวเรือน จากสถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษในปี 2556 ของกรมควบคุมมลพิษได้มีการร้องเรียนปัญหาน้ำเสียทั้งหมด 11% ปัญหาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในน้ำเสียส่วนใหญ่มักจะมีการปนเปื้อนของไขมันหรือน้ำมัน คือสาเหตุที่ทำให้แก๊สออกซิเจนผ่านลงไปได้จนน้ำเน่าเสียในที่สุด การศึกษาในครั้งนี้จึงมีแนวคิดจากปัญหาน้ำเสีย โดยการหาวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้บำบัดน้ำเสียได้จึงเลือกเป็นใบยอ โดยมีการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบยอในการดักจับไขมัน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบยอในการดักจับไขมัน ซึ่งสกัดสารจากใบยอโดยวิธี Soxlet extraction สกัดใบยอตากแห้งและใบยออบแห้งโดยใช้ MeOH เป็นสารละลาย และนำมาระเหยเอาสารละลายออก เตรียมสกัดใบยอที่มี MeOH ให้มีความเข้มข้น 2000 ppm ต่อมาเตรียมน้ำที่มีไขมันปนเปื้อน โดยการนำน้ำ 150 ml. ใส่บีกเกอร์ 6) นำน้ำมันพืช 25 ml. หรือ 25 g. ใส่ในบีกเกอร์ที่ 3 ใบแรก นำน้ำมันหมู 25 ml. ใส่ในบีกเกอร์ 3 ใบหลัง นำสารสกัดที่ผ่านการปรับความเข้มข้นแล้วใส่ลงในบีกเกอร์โดยยึดให้ตัวเลขที่หลอดทดลองตรงกับเลขที่บีกเกอร์ และทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน นำน้ำตัวอย่างจากแต่ละบีกเกอร์ 100 ml. นำน้ำในขวดรูปชมพู่เทใส่ในกรวยแยก ทำซ้ำอีก 2 ครั้งหรือมากกว่า นำMgSO4 เติมลงในแต่ละบีกเกอร์ที่มีเฮกเซนและน้ำมันปนกันอยู่เพื่อดูดน้ำในสารละลายออก ชั่งน้ำหนักและนำไปกรอง ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที และขั่งน้ำหนักที่ได้ พบว่า Bathbomb จากสารสกัดจากใบยอมีประสิทธิภาพในการดักจับไขมันพืชมากที่สุดคือ Bathbomb จากสารสกัดจากใบยอตากแห้ง