การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากไฮโดรคอลลอยด์ของพืชตระกูลหัวเพื่อนำมาใช้ทดแทนเจลาตินที่ทำมาจากสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชญา สุขเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถิติในปี 2561 มีการบันทึกของสมาคมมังสวิรัติโลกนั้นบอกว่าความนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกประเภททั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 9.87 เท่า จากปีก่อน และข้อมูลทางสถิติที่น่าแปลกใจไม่น้อย คือ ปัจจุบันมีชาวอเมริกันรับประทาน อาหารมังสวิรัติ แบบเคร่งครัด มากถึง 7.3 ล้านคน ทีเดียว ทั้งยังมีรายงานว่า ชาวอังกฤษ ถึง 1 ใน 3 บริโภคเนื้อสัตว์ลดลง และมีถึง 1 ใน 5 ประกาศตัวว่าจะเป็นกลุ่มผู้รับประทาน อาหารมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) ด้วย ทางฝั่งประเทศไทยเองก็ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศมังสวิรัติโลก ที่มีอัตราการเติบโตของการบริโภคอาหารมังสวิรัติอย่างต่อเนื่อง และเทรนด์ใหม่ในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับโลกในปี 2563 แคปซูลมังสวิรัติกำลังเป็นที่ต้องการโดย เพราะผู้บริโภคที่ต่างใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น จนทำให้พากันมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการข้อความดังกล่าว เจลาติน เป็นหนึ่งในส่วนอาหารและยาชีิตประจำวันของคนเรา แต่ส่วนมากนั้นจะทำมาจากการสลายน้ำกระดูกของสัตว์จึงทำให้คนที่หลีกเลี่ยงการเจือปนของสัตว์ ต้องมีการเลือกที่มากขึ้น จนทำให้มีหลายคนสนใจที่จะพัฒนาเจลาตินที่ได้มาจากพืชโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ โดยมีอยู่ตามพืชหลายชนิดๆและหนึ่งในนั้นก็มีในพืชตะกูลหัวอีกด้วย