การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยใบจากและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรุณวรรณ รื่นบุญ, ฐาปนีย์ เรืองรองวรรษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยใบจากและยางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยใบจากและยางพารา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุกันกระแทกที่มีอัตราส่วนเส้นใยใบจากและน้ำยางพาราที่แตกต่างกัน สำหรับใช้เป็นทางเลือกของวัสดุกันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้วัสดุกันกระแทกในปัจจุบัน และเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อีกด้วย โดยการศึกษาในครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้สกัดเส้นใยใบจากด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH) และนำไปผสมกับน้ำยางพาราในอัตราส่วนปริมาณเส้นใยใบจากต่อปริมาณน้ำยางพารา 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 และ 100:0 จากนั้นจึงได้ทำการทดสอบความทนทานต่อแรงดันทะลุ ทดสอบความคงทนต่อแรงฉีดขาด ทดสอบการกระแทก และตรวจวัดน้ำหนักต่อพื้นที่