ระบบตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนออนไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รชานนท์ หมีนสัน, จักรพงศ์ วรรณราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐรินดา สังยาหยา, ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ซอฟแวร์ในการแจ้งเตือนการบุกรุกในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการโจรกรรมทรัพย์สินอาทิเช่น บ้านเรือน บริเวณที่เก็บ

สินค้า เป็นต้น โดยใช้โปรแกรม Python ในการพัฒนาซอฟแวร์มาเพื่อใช้ในการตรวจสอบการบุกรุก

จากการทดลองระบบตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนออนไลน์สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพในการใช้

งานได้ดี และประหยัดเวลาในการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบเข้าสู่ระบบออนไลน์ ระบบซอฟแวร์นี้มี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้หลายช่องทาง ได้แก่ ประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวกต่อการใช้งาน ยังสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ง่ายเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานก็สามารถติดตั้งซอฟแวร์นี้ได้ทั่วถึงในสถานที่นั้นๆ และ

ซอฟแวร์ตรวจจับผู้บุกรุกรูปแบบนี้ยังสามารถแจ้งเตือนการบุกรุกแก่ผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้นได้ทันทีที่เกิดการ

บุก หากในกรณีที่ต้องการติดตั้งระบบแจ้งการบุกรุกออนไลน์ในที่มืด ควรใช้กล้องอินฟาเรดเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตรวจจับให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรที่จะนาสอบซอฟแวร์ตรวจจับผู้บุกรุกรูปแบบนี้มา

ประยุกต์ใช้ได้จริงในบ้าน จากการทดสอบโปรแกรมระบบตรวจจับการบุกรุกและแจ้งเตือนออนไลน์พบว่าโปรแกรมตรวจจับผู้บุกรุกนี้มี ประสิทธิภาพในการตรวจจับและแจ้งเตือนการบุกรุก เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาระบบจะสามารถแจ้งเตือนได้ถูกต้อง