ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคล้ำของสีกะปิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณภษา บาราสัน, ฮัซซุนา แซะอามา, ซัลวา แดงงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสินี ขจีรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดสตูลมีการทำกะปิเป็นสินค้าส่งออกในจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน

คือประเทศมาเลเซีย และยังเป็นสินค้า Otop ของจังหวัด โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคจะประสบปัญหากับกะปิมีสีคล้ำ โครงงานเรื่องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคล้ำของสีกะปิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคล้ำของสีกะปิและนำไปสู่การหาวิธีการรักษาสีคล้ำของกะปิที่ถูกต้อง

ในการทดลองนี้คณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอนดังนี้ คือ1.ศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อการคล้ำของกะปิ 2.ศึกษาความเข้มแสงที่มีผลต่อการคล้ำของกะปิโดยการศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิที่ 12 องศาเซลซียส (บริเวณตู้เย็น ) และอุณหภูมิปกติหรือที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส (บริเวณห้องครัว) ในความเข้มแสงบริเวณเคาน์เตอร์ห้องครัว โต๊ะอาหารที่มีแสงสว่างส่องถึงและตู้กับข้าวที่ไม่มีแสงสว่างส่องถึง และมีการสังเกตสีของกะปิทุก 4 วัน เป็นระยะเวลา 16 วัน บันทึกผลและถ่ายรูปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน

จากการบันทึกผลการทดลองทั้งหมด สรุปได้ว่า ที่อุณหภูมิปกติ 27 องศาเซลเซียส (บริเวณห้องครัว) ระยะเวลาที่กะปีมีสีคล้ำเร็วกว่า อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส (บริเวณตู้เย็น) และที่ไม่มีแสงสว่าง

ส่องถึงมีการคล้ำของกะปิมากกว่าบริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึง ดังนั้น อุณหภูมิ และความเข้มแสง เป็นปัจจัยนี้มีผลต่อการคล้ำของสีกะปิ การป้องกันไม่ให้กะปิมีสีคล้ำควรเก็บในบริเวณที่อุณหภูมิต่ำและมีแสงสว่างส่องถึง