ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวัฒน์ นวลสงค์, ฟาอีซ อาแว, หัสซาล คุณอักษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ยาแม, ฐรินดา สังยาหยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงแบบระบบปิด(HTCS) มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการสั่งการเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงระบบปิด โดยออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงแบบระบบปิดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่าระบบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ซึ่งให้ผลเป็นที่พึงพอใจ โดยเมื่ออุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดจำลองเปลี่ยนไปจากค่าที่กำหนดไว้ แอพพลิเคชั่น Blynk ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด node mcu esp8266 จะสั่งการให้บอร์ดเปิดการทำงานของชุดหัวพ่นหมอก และพัดลมระบายอากาศที่อยู่ในโรงเพาะเห็ดจำลองโดยอัตโนมัติ ซึ่งพัดลมระบายอากาศและชุดหัวพ่นหมอกจะทำงานจนกว่าความชื้นในโรงเพาะเห็ดจำลองกลับเข้าสู่ค่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก หรือจะสลับไปใช้ระบบแมนนวล(manual)เพื่อควบคุมการทำงานของพัดลมและชุดหัวพ่นหมอกด้วยตนเอง