การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม และหกเหลี่ยม เพื่อใช้ในการ ขึ้นรูปสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนนิกานต์ ศรีธัญรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉวีวรรณ อรุณถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา Polygons เพื่อนำไปสร้างรูป 3 มิติ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ Polygons และเพื่อศึกษารูปแบบ polygons ที่สามารถขึ้นเป็นรูป 3 มิติ ผลการดำเนินงาน พบ Polygons ทั้งหมด 300 รูปแบบ และได้ศึกษาคณิตศาสตร์ที่อยู่ภายใน Polygons พบว่า Polygons เป็นข่ายงานที่ผ่านได้ (วาดรูปได้โดยไม่ต้องยกมือ) คิดเป็นร้อยละ 14 ของรูปแบบทั้งหมด เหลี่ยมที่มากที่สุดของ Polygons ชนิดที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เป็นคู่ชิ้นประกอบ มีความสัมพันธ์ คือ e+2, Polygons ชนิดที่เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นคู่ชิ้นประกอบ มีความสัมพันธ์ คือ 2e, Polygons ชนิดที่เกิดจากรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เป็นคู่ชิ้นประกอบ มีความสัมพันธ์ คือ 3e+2 และ Polygons ชนิดที่เกิดจากรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่เป็นคู่ชิ้นประกอบ มีความสัมพันธ์ คือ 4e+2 (โดยให้ n แทนจำนวนคู่บวก) และฐานนิยมของรูปเหลี่ยมที่เกิดขึ้นภายใน Polygons ชนิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ชนิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและชนิดหกเหลี่ยมด้านเท่า เป็นจำนวนสามเหลี่ยม (1, 3, 6, 10, ...) นอกจากนี้ยังพบจำนวนสามเหลี่ยมอยู่กับ จำนวนรูปหลายเหลี่ยมที่น้อยที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นภายใน Polygons พร้อมทั้งนำ Polygons จำนวนทั้งหมด 300 รูปแบบ นำมาสร้างเป็นรูป 3 มิติ ได้ทั้งหมด 17 แบบ โดยรูป 3 มิติที่ค้นพบคือ รูปทรงสี่หน้า (ทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า), รูปทรงหกหน้า (ทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า) และรูปลูกบาศก์ ส่วนการจับคู่ Polygons ทั้งหมด 7,336 คู่ คู่ที่สามารถประกอบเป็นรูป 3 มิติได้ มีทั้งหมด 380 คู่ นอกจากนี้ยังพบว่ารูปคลี่ที่แตกต่างกัน สามารถประกอบเป็นรูป 3 มิติ ชนิดเดียวกันได้