การกำจัดโฟมด้วยตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อังคณา รุ้งเเสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาธร บงค์บุตร, ทิพสุดา อินทสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากการทดลงหนอนนกหรือตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทองสามารถกำจัดโฟมได้ด้วยวิธีการกิน โดยจากการทดลองหนอนนกที่ยังไม่เจริญเติบโดยเต็มที่จำนวน 50 ตัวสามารถจำจัดโฟมด้วยวิธีการกินได้มากกว่าหนอนนกที่เป็นแมลงปีกแข็งจำนวน 50 ตัวเช่นกัน โดยจากการทดลองใช้ปริมาณของโฟมเท่ากับ 0.10 กรัม โดยหนอนนกที่ยังไม่โตเต็มวัยใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 สัปดาห์ และหนอนนกที่เจริญเป็นแมลงปีกแข็งแล้วใช้เวลากำจัดโฟมประมาณ 3 สัปดาห์ และอาหารที่ใช้เลี้ยงหนอนนกหรือตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง คือ ข้าวตอก ให้ในประมาณ0.10 กรัมเท่ากันกับปริมาณของโฟมแต่พบว่าหนอนนกหรือตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง สามารถกำจัดได้หมดโดยการกินภายใน 2-3วัน พบว่าทั้งหมดที่ทดลองจากหนอนนกหรือตัวกระดิ่งเงินกระดิ่ง สามารถทำให้ค้นพบวิธีการกำจัดโฟมในรูปแบบใหม่ได้