การศึกษาสมการของงานในระบบมิติพิเศษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมนัช แย้มแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมา ฐิตะธรรมกุุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการศึกษาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งทางข้าพเจ้ามีความสนใจในการนำหลักการทางคณิตศาสตร์ยุคใหม่ โดยเฉพาะเรขาคณิตของฮิลแบร์ท และการสร้างรูปทรงทางเรขาคณิตที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางข้าพเจ้าได้มุ่งประเด็นไปที่การศึกษาเรื่องงานและพลังงาน ซึ่งเป็นสาขาทางฟิสิกส์ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ มาทำการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ระหว่างสาขามากขึ้น และมีความก้าวหน้าในในรูปของไฮเปอร์คิวบ์ (hypercube) ซึ่งจากการฝึกงานครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในสาขานี้มากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ซึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการฝึกงานครั้งนี้จะสามารถประยุกต์ใช้ในสาขาทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขามากขึ้น และเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการศึกษาต่อไปได้

ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกใช้โปรแกรม Wolfram Mathematica 10.3 และโปรแกรม Wolfram Demonstrations Project ในการทำการสร้างรูปทรงไฮเปอร์คิวบ์ ซึ่งเป็นระบบมิติหลายมิติที่ได้ทำการศึกษาและกำหนดให้เป็นระบบของการศึกษานี้ และกำหนดให้มีจุดแทนวัตถุที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งในการนำเสนอผลงานการฝึกงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำเสนอทฤษฎีที่ใช้ในการทำโครงงานซึ่งประกอบไปด้วยการนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาเรขาคณิต และการนำทฤษฎีทางฟิสิกส์ในเรื่องของงานและพลังงาน มาควบคุมขอบเขตการศึกษาและนิยามของโครงงาน รวมถึงการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาวิเคราะห์นิยามให้มีความละเอียดและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงแผนงานการดำเนินงานการจัดทำโครงงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการนำเสนอวิธีในการจัดทำโครงงาน ซึ่งจะเน้นการนำเสนอวิธีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอในรูปของวิธีการ ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมการสร้างรูปภาพตามที่วางแผนไว้ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมที่มีส่วนช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างแผนภาพเวกเตอร์ สมการเวกเตอร์ รูปแบบความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการนำเสนอการต่อยอดผลจากการฝึกงานครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้และวางแผนในการจัดทำโครงงานต่อไป