การศึกษาสมการพาราโบลา 3 มิติ ที่มีผลกับการสะท้อนกลับของคลื่นเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ ศรีชัยเชิด, อินทนนท์ เจตน์ทรงธรรม, ศุวิจักขณ์ พันธนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมา ฐิตะธรรมกุุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลภาวะทางเสียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อาจเกิดจากการจราจรตัดขัด จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่บันเทิง หากเราได้รับเสียงในระดับความดังมากกว่า 120 เดซิเบล จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลที่ได้รับเสียงนั้น การแก้ปัญหามลภาวะของเสียงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาวัสดุนำมาติดตั้งภายในอาคารเพื่อลดการสะท้อนกลับของเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นโค้งพาราโบลา 3 มิติ ผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสมการและลักษณะของโค้งพาราโบลา 3 มิติ การสร้างโมเดลพาราโบลา 3 มิติ และรูปทรงของพาราโบลา 3 มิติที่มีผลกับการสะท้อนกลับของคลื่นเสียง โดยใช้โปรแกรม OpenSCAD ในการออกแบบแทนค่าระยะโฟกัส เพื่อหาสมการของโค้งพาราโบลา 3 มิติ โปรแกรม DesignSpark Machanical 2.0 ในการสร้างโมเดลพาราโบลา 3 มิติ และได้สร้างอุปกรณ์ทำการทดลองเพื่อหาแอมพลิจูดของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจากโมเดล ได้ผลว่า ความละเอียดที่ดีที่สุดของหัวฉีดที่ใช้ในการทดลองนี้สำหรับการพิมพ์โมเดลอยู่ที่ 0.3 มิลลิเมตร สมการพาราโบลา 3 มิติที่ดีที่สุดสำหรับการลดการสะท้อนกลับของคลื่นเสียง คือ ซึ่งมีระยะโฟกัส 20 มิลลิเมตร