การผลิตสีน้ำจากสีสกัดธรรมชาติที่มีส่วนผสมของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาดา สง่าสงเคราะห์, อติญา ดีชื่น, ศุทธินี ปลอดโปร่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ ความคิดออกมาจากผลงาน โดยสีน้ำเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า การผลิตนี้น้ำโดยใช้สีย้อมผ้าธรรมชาติผสมกับ cmc ที่ผลิตได้ สีย้อมผ้าที่ใช้เป็นสีน้ำเงินจากคราม สีเหลืองจากขมิ้น และสีแดงจากแก่นฝางเพราะสีย้อมผ้าเป็นสีที่เข้มและติดทนมาก สีย้อมผ้านั้นหาได้ง่ายในท้องถิ่น ที่มีการย้อมผ้า และในหมู่บ้านหุบกะพง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นคือป่านศรนารายณ์ ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยการนำป่านศรนารายณ์มาแปรรูปเป็นสินค้า และยังเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่างในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการน้ำป่านศรนารายณ์มาแปรรูปเป็นสินค้านั้น จะมีเศษป่านศรนารายณ์ที่เหลือทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์. และยังมีหญ้านวลจันทร์ที่เป็นหญ้าที่ปลูกเพื่อตกแต่งสวนหรืออาจเป็นวัชพืช โดยหญ้านวลจันทร์ต้องตัดบ่อยๆเพราะเป็นหญ้าที่ยาวไวและหญ้าที่ตัดแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย อาจจะนำไปทำปุ๋ยหรือเผาทิ้ง ส่วนธูปฤๅษีเป็นพืชล้มลุกที่ขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำพบได้ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีเป็นจำนวนมากมีประโยชน์ใช้ทำเครื่องจักรสาน เช่นเสื่อ ทำเชือก เป็นต้นแต่คนส่วนมากมักจะมองข้ามประโยชน์เหล่านี้ไป พืชทั้ง3ชนิดมีเส้นใยทั่วสามารถนำมาทำเป็นcmcได้ และนำมาพัฒนาต่อโดยสกัดสีจากธรรมชาติให้เป็นผง แล้วนำมาผสมกับ cmc เพื่อพัฒนาต่อเป็นสีน้ำ