การศึกษาความสามารถในการคายน้ำจากปากใบของต้นสาวน้อยปะแป้งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ สุขกรี, นพณัฐ วิเศษชาติ, มรรษธร พรหมจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุทิน พยุงวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดสอบประสิทธิภาพการคายความชื้นหรือการคายน้ำของสาวน้อยประแป้งโดยทำการเพาะเห็ดร่วมกับการปลูกสาวน้อยประแป้ง โดยใช้สาวน้อยประแป้งแทนเครื่องปรับอากาศเนื่องจากสาวน้อยประเเป้งเป็นพืชที่หาง่ายเเละยังมีคุณสมบัติคายน้ำได้ดี แล้วทำการชั่งน้ำหนักก่อนเริ่มทำการทดลอง เห็ดนางฟ้าที่ปลูกกับสาวน้อยประแป้ง และ ที่ไม่ปลูกกับสาวน้อยประแป้ง เเละบันทึกผลลงในตารางที่สร้างตามขอบเขตของวันเวลาในการวัดค่าน้ำหนัก โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าการปลูกสาวน้อยประแป้งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าอย่างไรบ้าง วิเคราะห์ผลของข้อมูลออกมาในเชิงของค่าเฉลี่ย เเล้วสรุปผลว่า เห็ดนางฟ้าที่ปลูกกับสาวน้อยประแป้ง และ ที่ไม่ปลูกกับสาวน้อยประแป้ง การปลูกในสภาวะเเบบใดให้ผลดีกว่ากัน