การศึกษาวิทยาการเข้ารหัสลับโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนรัตน์ ประไชโย, ปุญญพัฒน์ ปัตลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุฒิ คล่องดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิทยาการเข้ารหัสลับโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิทยาการเข้ารหัสลับโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องของสมภาคและเมทริกซ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความปกติ ให้อยู่ในรูปรหัสลับ โดยมีกุญแจไว้สำหรับเข้าและถอดรหัส โดยใช้สมบัติของสมภาคและเมทริกซ์