การศึกษารูปสามเหลี่ยมและรูปหกเหลี่ยมในการสร้าง Geodesic dome

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพกานต์ พลงาม, พิมพ์ลภัส บุตรสาระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ตาลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ศึกษาความสัมพันธ์ของเส้นประกอบรูปสามเหลี่ยมในการสร้าง Geodesic dome ในความถี่ต่างๆและศึกษารูปแบบของหกเหลี่ยมในการสร้าง Geodesic dome