การกระจายของนำ้ในกีฬาdiving

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยานุช เก้าเอี้ยน, ธีรกานต์ ธีระกุลพิศุทธิ์, ปัจจรี คงเคว็จ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา ปันทะรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกีฬากระโดดน้ำ (diving)เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เป็นกีฬาที่มีกระโดดลงไปในน้ำ ด้วยการเอาศรีษะ หรือเท้าลงไปก่อน ปัญหาของกีฬากระโดดน้ำคือ การนับคะแนน ที่ถูกต้อง ในการแข่งขันจะมีกรรมการตัดสินตั้งแต่ 5-7 คน แต่ละคนให้คะแนนได้ตั้งแต่ 0 ถึง10คะแนน โดยวัดจากความสวยงามของท่วงท่า และการนับคะแนนอีกวิธีหนึ่ง ที่จะนำมาศึกษาในโครงงานนี้คือ การนับคะแนนจากการกระเซ้นของน้ำ