ถุงมือกายภาพไฟฟ้าประยุกต์จากการทำพาราฟิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา สัตยากุล, สุธีกานต์ ขวัญเมือง, พิชญ์ญาพร พะโยมเยี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พาราฟิน คือ การนำสารสกัดจากธรรมชาติมาบำบัดด้วยความร้อน ซึ่งช่วย บำบัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ขี้ผึ้งพาราฟินมีจุดหลอมเหลวต่ำสามารถเป็นของเหลวได้ในอุณหภูมิไม่สูงและยังสามารถกักเก็บความร้อนได้ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากแข็งตัว สามารถให้ความร้อนได้ในพื้นที่ที่เป็นซอกหรือบริเวณแคบๆ ได้ดี ในปัจจุบันผู้ป่วยมีผู้ป่วยอัมพาตจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ารับการกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธีจนสำเร็จลุล่วงจากโรงพยาบาลได้บางรายก็เกิดความรู้สึกท้อถอยและหยุดการทำกายภาพไป เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนั้นกลุ่มผู้ทำโครงงานจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญดังกล่าวและเกิดแรงบรรดาใจที่จะประดิษฐ์ถุงมือกายภาพไฟฟ้าประยุกต์แทนการทำพาราฟิน ที่จะช่วยเหลือในส่วนของผู้ป่วยที่มือไม่สามารถขยับได้ โดยรับแรงดันผ่านหลักการ turbulent flow ซึ่งประยุกต์มาจากเครื่องวัดความดันขนาดพกพาที่จะส่งแรงดันไปยังมือของผู้ป่วยช่วยในการคลายตัวของกล้ามเนื้อ ตัวถุงมือสามารถให้ความร้อนเทียบเท่ากับการทำพาราฟินได้และผู้ป่วยสามารถพกพาสิ่งประดิษฐ์นี้ไปด้วยได้ และสามารถทำกายภาพได้เสมอตามความต้องการ