สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ ตุติ, ศิริวิทย์ รัตนสุภา, พชรพล รอดเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคนให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากขึ้น โดยมีผู้ป่วยไม่ทราบว่ารอบๆ ตัวเรายังมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ้งโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน พบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งนี้ในอนาคตจะมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หากผู้ป่วยมีการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี สามารถบรรเทาอาการให้หายขาดจากโรคได้ ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิติที่เปลี่ยนแปลงของคนทำให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ต้องประสบกับภาวะกระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นเรื่อยๆ ทั้งมลภาวะทางอากาศ อาหาร ล้วนส่งผลกระตุ้นโรคทั้งสิ้น รวมทั้งปัจจุบันโรคภูมิแพ้ได้รับความสนใจจากบุคคลเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหรือญาติ ทำให้ความรู้ในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคยังจำกัดอยู่ในวงแคบๆ ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ไรฝุ่นก่อให้เกิดภูมิแพ้ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วทั้งนี้โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายมีความผิดปกติต่อสารก่อภูมิแพ้ส่งผลให้มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้