หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองจากเส้นใยไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภควัต เพชรทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รอแปปครับเขียนก่อน