สำรวจคลอโรฟิลล์ในใบไม้หลากชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกมล ไชยกล, กนกนภัส โภชนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องพบเจอ วิธีการแก้ปัญหาน้ีก็มีมาก รวมถึงการปลูกต้นไม้ แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าต้องปลูกต้นอะไร จึงจะผลิตแก๊สออกซิเจนได้มากที่สุด กลุ่มของพวกเราจึงศึกษาโครงงานสำรวจ ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชเพราะคลอโรฟิลลเ์ป็นรงควัตถุช่วยในการดูดซับแสงอันเป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีผลิตภัณฑ์เป็นออกซิเจน ซึ่งช่วยในการลดภาวะโลกร้อน