พลศาสตร์การเคลื่อนที่ของใบพัดแมลงปอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องกิดากร ทองมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Wacky whirler is one of the most popular folk toys in Thailand. Due to its interesting motions, this study aimed to investigate the Wacky Whirler's motion in the vertical direction to formulate the differential equation. In this study, the experiments were divided into

2 sections. The first study was to find coefficients by Simflow 4.0 software and doing the experiment, then use that obtained coefficients to formulate numerical equations and generate numerical solutions with Wolfram Mathematica software. The second step was to monitor the motions of the Wacky whirler by using Tracker software to ensure the accuracy of those numerical equation.

The results revealed that the Wacky whirler began with a high angular velocity. After being unleashed, Wacky Whirler moved vertically at great angular and vertical speeds. Drag forces gradually decreased its vertical and angular velocities to the point where it did not move vertically, afterward, it descended according to the gravity. Additionally, the second experiment demonstrated that the Wacky whirler’s vertical motion was quite in accordance with numerical solutions. The experimental graph related to numerical solution whereas the experimental results demonstrated some error values compared with the solutions.