การศึกษาวิธีการผลิตแป้งมะพร้าวให้มีไขมันต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รับพร นิกรหัสชัย, กวินเนตร เทพทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ กุลวานิชไชยนันท์, ชัชวาล โชติมากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แป้งมะพร้าว(coconut flour)เป็นแป้งที่ทํามาจากกากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นนํ้ากะทิ มีโปรตีนสูง แต่ปริมาณไขมันยังสูงอยู่ โดยตั้งเป้าหมายให้มีปริมาณไขมันต่ำกว่าร้อยละ10 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดที่จะหาวิธีการผลิตแป้งมะพร้าวให้มีไขมันต่ำจากวิธีการผลิตที่แตกต่างกันได้แก่ การคั้นนํ้ากะทิ การสกัดร้อน และการอบ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของแป้งมะพร้าวทั้งปริมาณไขมัน โปรตีน เถ้า เส้นใย คาร์โบไฮเดรต ความชื้น และตรวจสอบคุณภาพหลังจากการเก็บรักษาแป้งมะพร้าวในสภาวะเร่ง แป้งมะพร้าวที่ผลิตขึ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่รักสุขภาพ ต้องการที่จะลดนํ้าหนัก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ที่แพ้แป้งสาลี เพราะแป้งมะพร้าวทํามาจากมะพร้าวซึ่งปราศจากกลูเตน