การศึกษาผลของสารแทนนินจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อราขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิษฎา ทวีสุข, เมธาวีร์ แก้วหีด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปารมี หนูนิ่ม, สะเราะ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารแทนนินเป็นสารในกลุ่มฟีนอลิก มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการท้องเสีย ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรียบางชนิด พบมากในผลไม้ที่มีรสฝาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นส่วนเหลือทิ้งที่มีคุณค่า แต่การนำเปลือกมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังมีน้อย ทางผู้จัดทำจึงสนใจสกัดสารแทนนินจากเปลือกมังคุดและนำสารแทนนินที่สกัดได้มาศึกษาการยับยั้งเชื้อราขนมปัง ซึ่งเป็นสาเหตุในการเสียสภาพของขนมปัง เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยขั้นตอนการสกัดสารแทน นินเลือกใช้ตัวทำละลายมีขั้ว 2 ชนิด คือ เอทานอลและอะซิโตน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณและสมบัติทางเคมีของแทนนินที่สกัดได้ โดยใช้ FTIR ในการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันของสารแทนนินที่สกัดได้ การทดลองที่ 2 เป็นการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Rhizopus stolonifer Aspergillus spp. และ Penicillium spp. โดยทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง (Agar diffusion) และศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโดยการวัด clear zone ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื้อไม่มีการเจริญเติบโต และการทดลองที่ 3 เป็นการศึกษาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราทั้งสามชนิดได้ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราทั้งสามชนิดของสารสกัดจากแทนนินกับวัตถุกันเสียทางการค้า