การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากผงขิงและขมิ้นที่ผสมในเค้กกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวันทิพย์ หล้าคำคง, สุพัชญา กองน้อย, วรลักษณ์ มะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากผงขิงและผงขมิ้นที่ผสมในเค้กกล้วยหอม เพื่อเเก้ปัญหาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในการปรุงแต่ง และเพิ่มรสชาติสีสันให้กับอาหาร เพราะสารเคมีหลายชนิดที่ยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น สารกันบูด หรือแม้แต่สารกันเชื้อรา ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งสิ้น แนวคิดผู้ทดลองสืบค้น คุณสมบัติของขิงและขมิ้น ที่กล่าวว่า

ขิงและขมิ้นมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ผู้ทดลองจึงคาดว่าถ้าขิงและขมิ้นมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย น่าจะสามารถช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อราได้ การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากผงขิงและผงขมิ้นที่ผสมในเค้กกล้วยหอม ผลการทำโครงงานนี้จะเน้น ศึกษาความสามารถของผงขิง,ผงขมิ้นในการยืดอายุเค้กกล้วยหอมโดยการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา การทดลองเริ่มจากนําส่วนผสมในการทำเค้กกล้วนหอมมาตวงให้ได้ปริมาณตามกำหนดแล้วนําส่วนของผงขิง ผงขมิ้นมาแบ่งใส่ในเค้กกล้วยหอมโดยจะมีใส่ผงขิง ใส่ผงขมิ้นและไม่ใส่ จากนั้นนําผงขิงผงขมิ้น ใส่ลงในเค้กกล้วยหอมแล้วผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนําไปใส่ภาชนะ แล้วใส่ซึ้งนําไปนึ่งเค้กกล้วยหอม เตรียมสังเกตโดยนําเค้กกล้วยหอมที่นึ่งเสร็จแล้วมาวางไว้ในที่อุณหภูมิห้องปกติ จากนั้นให้เริ่มสังเกตการเจริญของเชื้อรา 3-4วัน พบว่า ผงขิงและผงขมิ้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ เค้กกล้วยหอมจึงมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และปริมาณของผงขิง ผงขมิ้นมีผลต่ออายุเค้กกล้วยหอม เค้กกล้วยหอมที่มีผงขิง,ผงขมิ้นในปริมาณมากจะสามารถยืดอายุเค้กกล้วยหอมได้นานกว่าเค้กกล้วยหอมที่มีปริมาณผงขิงและผงขมิ้นน้อย โดยการทดลองนํามาเป็นส่วนผสมของเค้กนี้นอกจากที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้จากการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ยังอาจที่จะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากสรรพคุณอื่นๆ ของขิงในด้านยาสมุนไพรให้กับขนมอีกด้วย