ผลของการพ่น Chitooligosaccharide ต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา กัญจนชุมาบุรพ, เพ็ญพิชชา วันเพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพ่น chitooligosaccharide ต่อการเจริญเติบโตของข้าว เพื่อประกอบการเลือกใช้สารชนิดนี้ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มตัวอย่างคือข้าว 2 สายพันธุ์ คือ กข79 และKDML105 โดยได้ทดลองปลูกในดินที่มีความเข้มข้นของสารละลายเกลือ (จำลองสภาพดินเค็ม) โดยทดลองพ่นสารchitooligosaccharide ลงในกระบะปลูก จากนั้นมาเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าว ขนาดใบของต้นข้าวในกรบะที่พ่นสารและไม่พ่นสาร และทดลองทำซ้ำอีกเพื่อนำผลมาหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล