บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับตรวจสอบความสดเนื้อปลากะพง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัญชุพร เทียมกิ่งทอง, นรภัทร ยิ่งยงค์, กมลชนก ทองเสมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก รวมถึงปลากะพง ที่มีการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีวิธีการตรวจสอบที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับตรวจสอบความสดของเนื้อปลา และได้ดำเนินการศึกษาโดยสืบค้นข้อมูลการศึกษาบรรจุภัณฑ์ฉลาด การเสื่อมเสียคุณภาพของสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพ แล้วจึงทำการทดสอบการวัดความสดของเนื้อปลาด้วยอินดิเคเตอร์ต่างๆคือกะหล่ำปลีม่วง