บรรจุภัณฑ์ละลายน้ำได้จากเพคตินจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดาภา จันทษี, จณิสตา สุขใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันซองบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นิยมอย่างเช่น ผงกาแฟ น้ำตาลและครีมเทียมซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นและทนต่อสภาพอากาศได้ หลากหลายเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทำมาจากพลาสติกจึงต้องใช้เวลาย่อยสลายทำให้พลาสติกเหล่านี้กลายเป็นขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาซองบรรจุภัณฑ์ชีวภาพด้วยเพคตินจากเปลือก ส้มโอเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำตาลทราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ ศึกษาความสามารถของบรรจุภัณฑ์ชีวภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ และนำเพคตินที่สกัดได้มาข้ึนรูป บรรจุภัณฑ์ลัษณะทางกายภาพของซองบรรจุภัณฑ์เป็นแผ่นฟิลม์ เรียบใส บรรจุภัณฑ์ชีวภาพด้วยเพคตินจากเปลือกส้มโอ สามารถย่อยสลาย ได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังเพิ่มมูลค่าของเปลือกส้มโอที่เหลือทิ้งเพื่อใช้ในการทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกและสะดวกในการใช้งาน จึงเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ละลายน้ำได้จากเพคตินจากเปลือกส้มโอที่เหลือจากการเกษตรมาใช้ในการผลิตเพคตินที่จะนำมาพัฒนาเป็นซองบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน