การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋จากลูกเดือยและควินัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาริยา เพ็ญคุโณดม, ศุภิสรา ศรีธรรมพินิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนแป้งสาลีที่ใช้ทำปาท่องโก๋เป็นแป้งลูกเดือยผสมควินัว