ผลิตภัณฑ์เยลลี่จากนำ้ชะเอมเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภัทร เชาวริทธิ์, พิมพ์พิสุทธิ์ เผ่าชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ, วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำชะเอมเทศที่มีผลต่อคุณภาพ ลักษณะทางกายภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำชะเอมเทศ การทดลองในครั้งนี้ได้นำชะเอมเทศไปต้มให้ได้ความเข้มข้น 10%,20% และ 30% หลังจากนั้นนำไปผสมคาราจีแนนปริมาณ 1% แล้วนำไปวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter พบว่า สูตร 30% มีค่า pH เป็นกลางมากที่สุด ตามด้วยสูตร 20% และ 10% ตามลำดับ จากนั้นนำไปวัดค่าความเค็มด้วยเครื่อง Salinity Refratometer พบว่าสูตร 20% และสูตร 30% มีค่าความเค็มมากที่สุด ตามด้วยสูตร 10% เมื่อวัดค่าความหวานด้วยเครื่อง Brix Refratometer พบว่า สูตร 30% มีค่าความหวานมากที่สุด ตามด้วยสูตร 20% และสูตร 10% ตามลำดับ เมื่อวัดค่า Texture ด้วยเครื่อง Texture Analysis พบว่า สูตร 30% มีค่าเนื้อสัมผัสมากที่สุด ตามด้วยสูตร 20% และสูตร10% ตามลำดับ และเมื่อวัดค่าความพึงพอใจ ด้วยแบบทดสอบความพึงพอใจ พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสูตร 20% มากที่สุด ตามด้วย สูตร 10% และ สูตร 30% ตามลำดับ