การสกัดเจลาตินจากหนังปลาสลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัรฮานา บูแวยูโซะ, มุซซัมมิล กูวิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภควรรษ ทองนวลจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเจลาตินของเจลาตินจากผิวหนังปลาสลาดที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิการสกัดที่แตกต่างกัน (45, 65 และ 85 ° C) และเวลา (6 และ 12 ชั่วโมง) ถูกกำหนด พบการคืนตัวของเจลาตินในช่วง 73.99–95.85 กรัม / 100 กรัม เจลาตินมี glycine เป็นกรดอะมิโนที่สำคัญตามด้วยอะลานีนและโพรลีน โดยทั่วไปความแข็งแรงของเจลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิและเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ้นความเข้มของวงดนตรีของα-, β-และγ-โซ่ลดลง อุณหภูมิของเจล (15.53–24.71 ° C) และเวลาในการเจล (11.62–49.27 นาที) แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการสกัด เจลาตินทั้งหมดสามารถตั้งค่าที่ 25 ° C ได้ยกเว้นที่สกัดที่ 65 ° C เป็นเวลา 12 หรือที่ 85 ° C เป็นเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง เจลาตินสกัดที่อุณหภูมิ 45 ° C เป็นเวลา 6 และ 12 ชม. มีความแข็งแรงของเจลสูงกว่าเมื่อเทียบกับเจลาตินวัว ( P <0.05) ดังนั้นคุณสมบัติของเจลาตินจากผิวหนังขนนกตัวตลกอาจได้รับอิทธิพลจากสภาพการสกัด