การสกัดและการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติกของเพคตินจากวัสดุเศษเหลือทาง​การเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรีน วาหะรักษ์, อาฟีญ่า เบ็ญหยีหมาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทียนทิพย์ ไกรพรม, พจนารถ แก่นจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พรีไบโอติก เป็นอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ซึ่งร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติกตรงบริเวณลำไส้ใหญ่ การสกัดพรีไบโอติกจากพืชโดยตรงมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดเพคตินจากเปลือกของผลไม้ในท้องถิ่นที่นิยมรับประทานและหาได้ง่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ เปลือกกล้วย เปลือกส้มโอ และเปลือกแตงโม จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกผลไม้ทั้ง 3 ชนิด พบว่ามีปริมาณความชื้น 6.32-9.96% ปริมาณโปรตีน 5.91-8.16% ปริมาณไขมัน 1.42-12.54%ปริมาณเถ้า 4.11-8.59% และปริมาณเยื้อใยรวมทั้งหมด 22.04-37.56% และจากการสกัดเพคตินของเปลือกกล้วย ส้มโอ และแตงโมด้วยน้ำกลั่น ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ได้ผลผลิตร้อยละ 6.14, 13.19 และ 5.16 ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัด เพคตินที่ได้มาทดสอบการส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก ได้แก่ Lactobacillus paracasei TISTR 2389 และ Lactobacillus plantarun พบว่าแบคทีเรียทั้งสองสายพันธุ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเพคตินจากเปลือกผลไม้มีศักยภาพที่จะใช้เป็นพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่อไปได้