การคัดกรองฤทธิ์การปิดบาดแผลของสารสกัดจากใบสำมะงาที่สกัดด้วยน้ำกลั่นในเซลล์ผิวหนังมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนก นิชานนท์, สาลินี จำปีพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรักษาโรคในปัจจุบันมีหลากหลายทางเลือก โดยในวงการแพทย์ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาทางเลือกใหม่ของไทย ซึ่งมีการนำสมุนไพรไทยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยสำมะงาถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่สามารถช่วยในการสมานแผล อีกทั้งยังเป็นพืชที่สามารถพบได้ในภาคใต้ของไทย คณะผู้จัดทำมีความสนใจศึกษาเกี่ยวการสมานแผลของสารสกัดจากใบสำมะงาที่สกัดด้วยน้ำกลั่น โดยจากการศึกษาฤทธิ์ในกระตุ้นการปิดบาดแผลของเซลล์ผิวหนังมนุษย์โดยใช้สารสกัดจากใบสำมะงาที่สกัดด้วยน้ำกลั่นในการทดสอบจะใช้สารสกัดจากใบสำมะงาที่มีความเข้นข้นที่แตกต่างกัน คือ 25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 400 µg/ml ใช้ HaCaT cells ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ก่อนนำมาทดสอบมีอาหารในการเพาะเลี้ยงเซลล์ คือ DMEM ที่มี 10%FBS ซึ่งในการทดลองจะใช้วิธีการ scratch assay โดยมี DMEM ที่มี 10%FBS เป็น positive control และ DMEM เป็น negative control พบว่าสารสกัดจากใบสำมะงาที่สกัดด้วยน้ำกลั่นความเข้มข้น 25เเละ400 µg/ml สามารถกระตุ้นการเคลื่อนที่ปิดบาดแผลของเซลล์ HaCaT ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ negative control