กล้องนับเม็ดยาอัตโนมัติ: การเรียนรู้ของ V4-tiny เพื่อระบุจำนวนเม็ดและชื่อยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวินทร์ โคจีจุล, ปิ่นสุตา ด้วงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, เอกตวัน เลิศไกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ร้านขายยาโดยเภสัชกรหรือสถานพยาบาลขนาดเล็กซึ่งเป็นสถานที่บริการทางด้านสุขภาพใน

ระดับปฐมภูมิที่ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ การจัดจำหน่ายยาโดยเฉพาะยาเม็ดที่ต้องจ่ายยาตามลักษณะโรคส่วนเฉพาะบุคคลอาศัยการนับของเภสัชกรจนอาจนำไปสู่ความผิดพลาดขึ้นได้ในบางครั้งจนอาจจะส่งผลต่อผู้ป่วยที่รับยา คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างโปรแกรมและพัฒนากล้องนับเม็ดยาอัตโนมัติที่สามารถแสดงจำนวนเม็ดยาและชื่อยาเพื่ออำนวนความสะดวกแก่เภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดคว่ามล่าช้าเนื่องจากการนับยา จากการตรวจนับโดย CiRA CORE แล้วจะแสดงผลบนจอ LCD ผ่านบอร์ด Arduino-UNO ที่รับภาพจากกล้อง Webcam แบบ Real Time ซึ่งจะติดตั้งบนตัวฐานรองถาดนับยา พร้อมแสดงชื่อของยาตามด้วยจำนวนเม็ดยา โดยโปรแกรมจะจดจำและรวบรวมข้อมูลลักษณะเม็ดยาแบบต่าง ๆ ผ่านการ Deep Trian และ Deep Detect ของ Google Colab ก่อนจะนำไปใส่ในบล็อกคำสั่ง CiRA CORE และส่งออกผ่านทาง CiRA Edu Serial ในการสื่อสารระหว่างบอร์ด Arduino-UNO และ CiRA CORE เพื่อให้จอ LCD บนฐานรองถาดนับยาสามารถแสดงผลได้ จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าความแม่นยำในการตรวจจับ ดังนั้นการใช้งานกล้องนับเม็ดยาอัตโนมัติพบว่าสามารถนับเม็ดยาและระบุชื่อยาได้ถูกต้อง