การค้นพบยาต้านจุลชีพจากแบคทีเรียในดินบริเวณป่าชายเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนันชัย ปานพรหมมินทร์, จิรพัส ศุภกิตติวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการค้นพบยาด้านจุลชีพจากแบคทีเรียในดินบริเวณป่าชายเลนมีวัตถุประสงค์เพื่อแยก เชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างดินบริเวณเขาหินปูนของ ชุมชนบ้านน้ำราบ เขาจมป่า ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งแหล่งทรัพยากรที่มีความน่าสนใจ ในการเพิ่มโอกาสสำหรับการค้นพบแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยสีทที่สามารถผลิตสารต้านจุลชีพชนิดใหม่ เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการต่อยอดและพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะหรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารสำหรับนำมาเป็นสารกันบูดจากธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้สารเคมีที่ถูกใช้เป็นสารกันบูดในปัจจุบัน จากการศึกษาพบเชื้อที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลชีพก่อโรคในโคโลนีที่มี clear zone เกิดขึ้นรวมทั้งหมด 57 isolate โดยพบที่ถูกเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด MH จุดที่ 1 มีจำนวน 7 isolate, จุดที่ 2 มีจำนวน 2 isolate, จุดที่ 3 มีจำนวน 14 isolate และพบจากที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด SCA+1.5% NaCl โดยจุดที่ 1 มีจำนวน 10 isolate, จุดที่ 2 มีจำนวน 8 isolate, จุดที่ 3 มีจำนวน 16 isolate โดยผู้จัดทำได้นำเชื้อดังกล่าวมาบ่มเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์และนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเบื้องลึกเพื่อนำมาผลิตเป็นยาต้านจุลชีพประเภทสารกันบูดต่อไป

ทั้งนี้จากการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 2 ชนิด คือ MH และ SCA+1.5% NaCI ที่ใช้ในการเลี้ยงแบคทีเรียจากดิน ชนิด MH จะเป็นอาหารทั่วไปที่แบคทีเรียส่วนใหญ่จะสามารถสร้างโคโลนีได้ แต่ในชนิด SCA+1.5% NaCl จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จึงมีโคโลนีขึ้นได้น้อยกว่า แต่ก็ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของเชื้อเช่นกัน