ระบบเตือนการนั่งผิดท่า โดยวิเคราะห์มุมเอียงของหลังและคอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาทิตย์ ประดับไทย, ชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์, กันตณัช โภชนะสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมพร บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการตรวจจับการเอียงของคอและแผ่นหลังของผู้ใช้งานขณะนั่งทำงาน โดยใช้เซนเซอร์ MPU6050 ซึ่งเป็นเซนเซอร์พื้นฐานที่ใช้อย่างแพร่หลายการประมวลผลการเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล(Digital Motion Processor: DMP) และใช้ NodeMCU ESP8266 ที่เป็น microcontroller ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีลักษณะการนั่งที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดให้แผ่นหลังเอียงทำมุมระหว่าง -1.01 ถึง +1.01 องศา แผ่นหลังเอนหน้า-หลังทำมุมระหว่าง -20 ถึง +20 องศา และมุมก้ม-เงยของคอที่เหมาะสมคือทำมุมระหว่าง -30 ถึง +30 องศา การทดสอบวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยทดลองเก็บข้อมูลค่ามุมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสองแหล่ง คือค่าที่อุปกรณ์อ่านได้(ผ่านเซนเซอร์) และค่าที่วัดได้โดยตรงจากอุปกรณ์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ z-test โดยจากการทดลองและวิเคราะห์ผลพบว่า อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงโดยมีความคลาดเคลื่อนแกน pitch และ roll มากที่สุดอยู่ที่ 1.01 องศา และ 1.26 องศาตามลำดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หลังจากทดสอบอุปกรณ์แล้วจึงนำมาเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อเพิ่มความสามารถให้อุปกรณ์ใช้งานแบบไร้สายได้ ซึ่งผลพบว่าสามารถทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น และสามารถช่วยแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อนั่งไม่ถูกท่าทาง