ระบบแจ้งเตือนการใช้กล้ามเนื้อคอส่วน Upper Trapezius มากเกินไป เพื่อป้องกัน โรคกล้ามเนื้อคอหดเกร็งโดยใช้เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่พัฒนาขึ้นเอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟ้าสรรค์ เชื้อผู้ดี, กัณฐกะ ณรงค์การดี, ณัฐวัฒน์ ขาวสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรมงคล จิ้มลิ้ม, สมพร บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ด เข้ามาช่วยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เกิดการใช้กล้ามเนื้อคอซ้ำๆในท่าเดิมๆ ในการกางแขน เขียน หรือก้มคอ จากการพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง จนมีอาการปวดร้าวไปที่คอ แขน ไหล่ หลัง หรือบ่า และอาจพบมีกล้ามเนื้อเกร็งตัวขึ้นเป็นก้อน เป็นความไม่สมดุลระหว่างกล้ามเนื้อและการใช้งาน ที่เรียกว่า โรคกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Upper Trapezius เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการปวดคอ และเนื่องจาก Upper Trapezius เป็นกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญต่อการทรงท่าและการทำงานของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อคอและรยางค์ส่วนบน หากได้รับการรักษาไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังจนกระทั่งมีผลต่อการดำรงชีวิตได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนการใช้กล้ามเนื้อคอส่วน Upper Trapezius overuse จนเกิดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันโรคกล้ามเนื้อคอหดเกร็งในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้ DIY EMG sensor เป็นโครงงานประเภทวิจัยและพัฒนา( Research and Development: R&D) ดำเนินการโดยมีกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างและออกแบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคอ( Electromyography: EMG) 2) การรับส่งข้อมูลจาก EMG sensor ไปยังฐานข้อมูล Firebase เพื่อเก็บข้อมูลและประมวลผลส่งออกไปยังเว็บแอพพลิเคชัน 3) การพัฒนาและออกแบบเว็บแอพพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือน จากนั้นทำการทดลองเก็บข้อมูลในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอที่มีค่าความปวดตั้งแต่ระดับปานกลาง pain score มากกว่า 5 มาหาค่าคลื่นไฟฟ้า แล้วนำค่าที่น้อยที่สุดจากการเก็บข้อมูลเป็นค่ากำหนดการแจ้งเตือน โดยเมื่อระบบตรวจจับว่าค่าคลื่นไฟฟ้ามีค่าเกินกว่าค่าที่น้อยที่สุดนั้น ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น