ผลของน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้สกุล Dendrobium พันธุ์ Sonia 'Bom Jo' และสกุล Mokara พันธุ์ Sayan x Ascocenda Doung Porn

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชามา สุนทรเอกจิต, รินรดา เศรษฐ์สัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยไม้เป็นพืชที่มีความหลากหลาย และมีความสำคัญในด้านต่างๆมาก ทั้งการนำมาทำเป็นไม้ประดับ และส่งออกต่างประเทศ ซึ่งในกล้วยไม้บางชนิดเมื่อครบระยะเวลาให้ดอกแล้วนั้น มีความจำเป็นจ้องนำใบกล้วยไม้ที่เสื่อมสภาพไปทำลายทิ้ง ดังนั้นการทำโครงงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพจากใบกล้วยไม้ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในน้ำหมักชีวภาพจากใบกล้วยไม้ที่เสื่อมสภาพ และการทดลองที่ 2 การศึกษาผลขงน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ เพื่อนำผลการทำโครงงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในสภาพจริงต่อไป