ผลของการใช้เชื้อรา Gliocladium virens ป้องกันและกำจัดเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยภัทร สายตา, จตุวีร์ เจียมพลายจิตร, ศตายุ สุโขวัฒนกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา นมัสศิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปลูก ส่งออก และบริโภคมะม่วงในปริมาณมาก แต่การผลิตมะม่วงมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะความเสียหายอันเนื่องมาจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังจากการเก็บเกี่ยว ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ได้มีการใช้สารเคมีในการป้องกัน และกำจัดโรคในพืชอย่างแพร่หลาย ผลกระทบในการใช้สารเคมีได้ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมา ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลของการใช้เชื้อรา Gliocladium virens เพื่อกำจัดเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง โดยการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA แล้วเลี้ยงเชื้อรา G. virens และเชื้อรา C. gloeosporioides แยกกันไว้ ด้วยอาหารอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) บนจานเลี้ยงเชื้อเป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นทดสอบความสามารถในการกำจัด และป้องกันเชื้อรา C. gloeosporioides ซึ่งได้ผลการทดลองว่าเชื้อรา Gliocladium virens มีความสามารถในการกำจัดเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง