ผลของวิธีการในการเตรียมความพร้อมเมล็ดพริกพันธุ์จินดาต่ออัตราการงอกและความเร็วในการงอกภายใต้สภาวะเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรชัช นนท์นิจกุล, นภัทร์ อัสดงพงพนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พริกพันธุ์จินดาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดยมีแหล่งเกษตรกรรมหลักที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคนั้นประสบปัญหาสภาวะเครียดเค็ม และเครียดแล้งการศึกษาในครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการในการเตรียมความพร้อมเมล็ดพริกพันธุ์จินดาต่ออัตราการงอกและความเร็วในการงอกภายใต้สภาวะเครียดในจานเพาะเชื้อและดิน เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและเพิ่มอัตราการงอกและความเร็วในการงอกให้กับพริกพันธุ์จินดาทั้งบนดินเค็มและดินแล้ง ทดลองครั้งนี้เตรียมเมล็ดพริกพันธุ์จินดาปกติมาฆ่าเชื้อผิวหน้าด้วยสารละลาย NaOCl 3% จากนั้นจึงนำเมล็ดไปเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วยวิธีการต่างๆ คือ การเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วยน้ำ การเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วย NaCl และการเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วย PEG6000 แล้วจึงนำเมล็ดที่เตรียมความพร้อมแล้ว มาทดสอบอัตราการงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดบนสภาวะเครียดต่างๆ คือ สภาวะเครียดแล้ง และสภาวะเครียดเค็ม โดยแบ่งเป็นการเพาะบนจานเพาะเชื้อและดิน จากนั้นบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลอง จากการศึกษาผลบนจานเพาะเชื้อพบว่า วิธีการในการเตรียมความพร้อมเมล็ดมีผลต่ออัตราการงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ด โดยทุกวิธีการสามารถเพิ่มอัตราการงอกและความเร็วในการงอกได้ทุกสภาวะ แต่ในแต่ละวิธีจะมีผลในแต่ละสภาวะแตกต่างกัน โดยการเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วย H2O สามารถเพิ่มอัตราการงอกและความเร็วในการงอกในสภาวะปกติได้ดีที่สุด (84.67%, 21.66 s/d ) แต่ในสภาวะเครียดจะให้ผลเพิ่มที่น้อยกว่าวิธีการอื่นๆ ในขณะที่การเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วย NaCl และ PEG6000 ให้ผลเพิ่มที่น้อยกว่าในสภาวะปกติ ขณะที่ในสภาวะเครียด การเตรียมความพร้อมเมล็ดทั้ง 2 วิธีให้ผลเพิ่มที่ดีกว่า โดยการเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วย NaCl จะให้ผลเพิ่มที่ดีที่สุดในสภาวะเครียดเค็ม (71.34%, 11.15 s/d) และการเตรียมความพร้อมเมล็ดด้วย PEG6000 ให้ผลเพิ่มที่ดีที่สุดในสภาวะเครียดแล้ง