การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดเเทนนินจากใบเเคเเสดในการยับยั้งเชื้อ Staphylacocus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐทิตา ปีอาทิตย์, ทัศนีย์ นิโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดเเทนนินจากใบเเคเเสดในการยับยั้งเชื้อ Staphylacocus aureusเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการยับยั้งเชื้อStaphylacocus aureusของเจลปิดปากเเผลจากไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง