การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตีเส้นใยฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรัฎ วิจารณ์, กิติศักดิ์ สว่างพนาพันธุ์, เอกพงศ์ จอมวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตีเส้นใยฝ้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนของการตีเส้นใยฝ้ายและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการตีเส้นใยฝ้ายแบบดั้งเดิมและเครื่องตีเส้นใยฝ้ายที่ประดิษฐ์ขึ้นมา

โครงงานนี้ได้แนวคิดมาจากการผลิตเส้นฝ้ายเนื่องจากตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ค่อนข้างช้า เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตหลายวิธี ในแต่ละวิธีใช้เวลาค่อนข้างนาน (ที่มา:พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร.13/08/2551) อีกทั้งยังต้องใช้ความชำนาญของผู้ผลิตอีกด้วย คณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถช่วยย่นระยะเวลาการทำงานของผู้ผลิตเส้นฝ้ายได้ ซึ่งทางผู้จัดทำเลือกที่จะย่นระยะเวลาวิธีการดีดฝ้ายหรือตีเส้นฝ้าย เนื่องจากจะใช้เวลานานแล้วยังต้องใช้แรงมากๆ ในการดีดฝ้ายหรือตีฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายฟู โดยการดำเนินงานของเราจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนของการประดิษฐ์เครื่องตีฝ้าย เราจะใช้พลังมอเตอร์ในการหมุนใบพัดที่จะทำให้เส้นใยฝ้ายฟูขึ้นมา ขั้นตอนที่ 2 เราจะทำการทดลองโดย เปรียบเทียบปริมาณความฟูของเส้นใยฝ้ายจากเครื่องดีดฝ้ายหรือเครื่องตีฝ้ายของคนโบราณนั่นคือ การใช้คันธนูและกำลังของคนในการทำฝ้ายให้ฟูเปรียบเทียบกับเครื่องตีฝ้ายที่เราประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยเราจะควบคุมปริมาณฝ้ายที่ใช้และระยะเวลาของการทำงานของคนและเครื่อง หลังจากนั้นจะวัดขนาดของปริมาณก้อนฝ้ายที่ได้จากการตีฝ้ายของเครื่องทั้งสองและประสิทธิภาพการทำงานจากกรรมวิธีแบบโบราณกับเครื่องตีเส้นใยโดยเทียบกันที่จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์กับการใช้กำลังของมนุษย์ งานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในแต่ละกรรมวิธีและเพิ่มคุณภาพของเส้นใยฝ้ายในท้องถิ่นอีกทั้งยังย่นระยะเวลากรรมวิธีการผลิตอีกด้วย